Logo forum compliance

Biblioteka Compliance

Forum Compliance

lorem ipsum

Compliance w instytucjach finansowych
The Foreign Corrupt Practices Act of 1977jedna z pierwszych
regulacji
dotyczących zarządzania
ryzykiem compliance
Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego Zgodność
i funkcja zapewnienia zgodności w bankach, 2005
podstawowe wymogi
dotyczące ryzyka
compliance w bankach
EBA Guidelines on Internal Governanceusystematyzowane
wymagania
dotyczące compliance w
bankach
wydane na podstawie
art. 22 Anex V
Dyrektywy 2006/48/EC
Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under
Pillar 2
wytyczne do Dyrektywy 2006/48/EC
Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID
dotyczących komórki
ds.nadzoru zgodności z prawem, ESMA 2012
organizacja compliance
w firmie inwestycyjnej
Stanowisko KNF dot. funkcji compliance w MiFIDstanowisko dot.
wymogów ESMA
Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, KNF, 2014wymogi dot. compliance,
w tym powoływanie i
odwoływanie za
zgodą Rady
Nadzorczej
Pytania i odpowiedzi do zasad ładu korporacyjnego KNFwyjaśnienia KNF dot.
zapisów Zasad
Rekomendacja M, KNF, 2013compliance w systemie
zarządzania
ryzykiem operacyjnym
Rekomendacja H, KNF, 2017compliance, jako część
systemu
kontroli wewnętrznej
Funkcja Compliance w Bankach, KNF 2015, Ł. Cichyopis systemu compliance
w bankach, dostępny
na stronie KNF
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach
rozporządzenie
ustanawia zasady
organizacji i funkcjonowania komórki compliance